नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

यस कार्यालयको website निर्माण हुदै छ ...

कार्यालय सम्बन्धि जानकारी चाहिएमा सम्पर्क

फोन: ४२०००९८, ४२०००९९

फ्याक्सः ४२००१०७

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल