राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भवन तला थपको काम

SSRC Projects

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भवन तला थपको काम: नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ

 

पहिले
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भवन तला थप
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भवन तला थप