नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सिंहदरबार सचिवालय पुन: निर्माण समिति

भूक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरूको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल/निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
 
१०

नोट: माथि उल्लेखित विवरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।