परिचय

परिचय

राज्यका केन्द्रीय निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सिंहदरवार परिसरमा गुरुयोजना बमोजिम तोकिएको स्थानमा सुविधायुक्त भवन निर्माणगरी व्यवस्थित गर्ने आवश्यक अनुसार ती निकायहरूका साथै आवश्यक अन्य निकायहरु समेतलाई व्यवस्थित गर्न २०३१ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तरगत सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समिति (तत्कालीन सि.स.पु. आयोजना) को गठन भै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

उद्देश्य
सिंहदरबार केन्द्रीय प्रशासनिक परिसर सिंहदरबारभित्र विभिन्न निकायका भवनहरु र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सम्भार मर्मत र व्यवस्थापन गर्ने ।


सोच
राज्यका प्रमुख अंगहरु रहेको ऐतिहांसिक सिंहदरवार परिसर आधुनिक सुविधा युक्त, व्यवस्थित, कुशल स्वच्छ, सफा, र सुरक्षित केन्द्रीय प्रशासनिक परिसर ।


कार्यहरु 

१. सिंहदरवार परिसरको स्वीकृत गुरुयोजना बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका केन्द्रीय निकायका भवन तथा त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधारहरु   सुरक्षा मापदण्ड सहित
 

२. यस परिसरभित्र रहने विभिन्न निकायहरुलाई योजनावद्धरुपमा व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने,
 

३. यस परिसरलाई वातावरणीय रुपमा स्वच्छ, सफा र वातावरणमैत्री बनाई भावी सन्ततिको निमित्त नेपालको पहिचान सहितको प्रशासनिक परिसरको रुपमा दिगो विकास गर्ने,
 

४. यस परिसरभित्र गर्नुपर्ने विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, आधुनिक यन्त्र उपकरणहरुको जडान र ढल, पानी, बत्ती, टेलीफोन आदिको विकासमा निर्माण सम्बन्धित कार्यहरुलाई निकायहरुसंग समन्वय राखी व्यवस्थित गर्ने,
 

५. विभिन्न निकायहरुसंग विभिन्न भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि रहेको बजेटलाई समन्वयात्मकरुपमा समेटी सम्वन्धित निकायको आवश्यकता पुरागर्न गुरुयोजना अनुरूप एकीकृत योजना बनाई कार्यगर्ने,
 

६. कार्यक्रम सन्चालन गर्दा समन्वयात्मक र सहभागितामूलकरुपबाट गर्ने,
 

७. नेपालको ऐतिहांसिक प्रशासनिक परिसरलाई जनताको गौरवयुक्त प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण र विकास गर्ने ।

 परियोजनाहरु

सोच

ऐतिहांसिक सिंहदरवार परिसर राज्यका प्रमुख अंगहरु रहेको आधुनिक सुविधा युक्त, स्वच्छ, सफा, र सुरक्षित जनताको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरको रुपमा व्यवस्थित हुने ।

उद्देश्य

राज्यको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरभित्र विभिन्न निकायका भवनहरु र भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने